U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Expres 50 SX :
DELOVANjE
Express®  50 SX je selektivni sistemicni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u hibridima suncokreta tolerantnim prema tribenuron-metilu, posle nicanja. Express®  50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za suzbijanje odraslijih korova.

SPEKTAR DELOVANjA
Express® 50 SX dobro suzbija sledece korove:                             
štir obicni (Amaranthus retroflexus)
tatula (Datura stramonium)
pomocnica (Solanum nigrum)
obicna boca (Xanthium strumarium)
kukolj (Agrostema githago)
prstenak poljski (Anthemis arvensis)
smrduša obicna (Bifora radians)
repica crna (Brassica nigra)
tarcužak obicni (Capsella bursa-pastoris)
pepeljuga obicna  (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
žavornjak  (Delphinium consolida)
mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit)
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
renika obicna (Lepidium draba)
vrapseme poljsko (Lithospermum arvense)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
kamilica bezmirisna (Matricaria inodora)
bulka obicna (Papaver rhoeas)
ljutic obicni (Ranunculus arvensis)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
oranjica obicna (Sisymbrium sophia)
mišjakinja  obicna (Stellaria media)
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
ljubicica poljska (Viola arvensis)
samonikli suncokret
samonikla uljana repica
palamida njivska (Cirsium arvense)
štavelj  (Rumex spp.)
Slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis)
brocika lepuša (Galium aparine)
cestoslavica (Veronica spp.)
VREME PRIMENE
Vreme primene je posle nicanja suncokreta u fazi 2 – 8 listova (faza 12 – 18 BBCH skale).

PRIMENA
Express®  50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema tribenuron-metilu Primenjuje se jednokratno u kolicini 45 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivaca Trend® 90 ili dvokratno, u split aplikaciji, u kolicini 2 × 22,5 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivaca Trend® 90.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
Sta je novo kod Express®-a?Formulacija:        vodorastvorljive granule (SG)
Aktivna materija: tribenuron-metil 500 g/kg

Primena
Selektivni sistemicni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova posle nicanja u usevu suncokreta tolerantnog prema preparatu Express® 50 SX.


Uzgajivacima suncokreta su na raspolaganju dve tehnologije za suzbijanje korova nakon nicanja biljaka. Gotovo sve kompanije nude Clearfield® tehnologiju, dok svojstvo DuPont™ ExpressSun®-a pripada jedino DuPont Pioneer-u. Iako oba imaju slicne vrednosti, nova generacija DuPont Pioneer-ovih homozigotnih hibrida suncokreta sa DuPont™ ExpressSun® svojstvom nudi poljoprivrednicima nekoliko prednosti. A one su sledece:

Nova generacija suncokreta ima znacajno veci skor tolerancije na herbicide od onih ranijih, te je stoga ova tehnologija sigurnija, i može se ocekivati gotovo nikakva ili fitotoksicnost daleko nižeg nivoa. To znaci da su za korišcenje dozvoljena mešanja u rezervoaru prskalice – kada se u nju stavljaju Express® herbicid i herbicid travnih korova.
Pošto je rezidualnost Express®-a u zemljištu veoma kratka, ova tehnologija u plodoredu ratarima daje vecu fleksibilnost od Clearfield®-a, kod koga postoje veca ogranicenja u plodoredu useva.
U slucaju dugog perioda klijanja korova, poljoprivrednici mogu Express® da koriste dvokratno, radi boljeg suzbijanja korova.
Što se efikasnosti tice, Express® predstavlja bolje rešenje u borbi protiv palamide i lubenicarke njivske, a dvokratnom primenom ume da bude i bolja protiv ambrozije.

Suncokret je kultura sa širokim medurednim razmakom, te se ubrzo nakon nicanja usev ne može takmiciti sa korovom.

Na poljima suncokreta postoji nekoliko vrsta korova koje je teško kontrolisati, kao što su: obicna boca, palamida, tatula, ambrozija ili lipica. Tehnologije za pre nicanja koje su ranije bile dostupne nisu adekvatno uticale na njih ili nisu uticale nikako.

Express® tehnologija nudi savršeno rešenje u borbi protiv širokog spektra širokolisnih korova ukljucujuci i one navedene gore. Ovo nije GM tehnologija.Tehnologija
Tehnologija ukljucuje dva elementa: herbicid (Express®) i tolerantan hibrid sa ExpressSun® svojstvom. Nijedan od njih nije zamenljiv; inace može doci do ozbiljne fitotoksicnosti ili kobnog oštecenja useva.

Aktivni sastojak (tribenuron-metil) pripada acetolaktat sintazi (ALS) herbicida inhibitora (herbicidi grupe B), kao i mnoge druge sulfonilurea.

Kada je inhibiran ALS enzim, osetljive biljke prestaju sa rastom. Šest sati nakon primene herbicida, prestaje deoba celija u meristemu rasta biljke. Listovi postaju žuti, zatim smedi pre nego što uvenu.
Kada biljke prestanu da rastu, one se ne takmice sa usevima za svetlo, hranljive materije i vodu.
Biljke tretirane sulfonilureom venu sporo u periodu od 1 do 3 nedelje.


Vremensko planiranje
Express® 50 SX® se primenjuje kada suncokret ima izmedu 2 i 8 listova, a korov ima do 6 listova. Pošto je Express® 50 SX® lisni herbicid sa veoma kratkom rezidualnošcu u zemljištu, nije efikasan kod korova koji nicu nakon primene herbicida.


Brzina doziranja (primeniti na lokalne rates!)
Express® 50 SX® 45 g/ha + Trend™ 0,1% u slucaju umerenog ili prosecnog korovskog pritiska. Express® 50 SX® 2 x 22,5 g/ha + Trend™ 0,1%. Ovo je dvokratna primena u slucaju jake koncentracije ambrozije.


Kontrola samoniklog suncokreta
Kako bi se dugo zadržala efikasnost ove tehnologije, uzgajivaci moraju da obrate pažnju na to kako kontrolišu samonikli suncokret u sledecim usevima. Opšte pravilo je primenjivati herbicide koji nisu iz B grupe ili mešavinu herbicida grupe B i onih koji nisu iz B grupe. Molimo da pažljivo procitate uputstvo na etiketi herbicida.


Prednosti primene Express®-a
Mogucnost primene mešavina u rezervoaru (Express® + herbicid travnih korova)
Veca fleksibilnost u plodoredu (daleko manje ogranicenja)
Mogucnost dvokratne primene kada je klijanje korova sporo
Bolja efikasnot kod palamide
QuickMenu Save Document