U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
AGRIMAX semenski kukuruz :
Formira do 18 redova zrna. Klip je cilindrican, dužine i do 18-20 cm, zdrav, odlicno završava. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo duboko, krupno i teško. Komušina odlicno prekriva ceo klip tokom vegetacije. Hibrid ima odlican randman i prinos zrna.
Stablo je vrlo cvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok korenov sistem doprinosi povecanoj otpornosti na poleganje u korenu i tolerantnosti na sušne uslove.
U odnosu na svoju grupu zrenja karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna na jesen u momentu berbe. Vrlo malo hibrida iz ove FAO grupe može se po ovoj osobini sa njim takmiciti. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštacko dosušivanje. Može se gajiti i kao postrni usev, posle ozimih useva ili useva koji se skidaju ranije, kada cesto može sazreti, ukoliko vremenski uslovi na jesen to dozvole.
Hibrid je tolerantan na sušu i na gotovo sve ekonomski važne bolesti
KALINA izuzetno dobro reaguje na optimalne doze dubrenja i zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Ako ste spremni da uložite više u proizvodnju, vratice vam superiornim prinosom. Adaptibilan hibrid pa se zbog toga može gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska podrucija gde daje odlicne prinose.
Preporucena gustina setve: 75 000 biljaka/hektaru (na 18 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 71 000.
Hibrid formira klip sa 16 - 18 redova zrna. Cilindricnog je oblika i zdrav, odlicno završava. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno i teško. Oklasak je tanak što mu daje visok randman zrna. Pogodan za berbu kombajnom, ali i za berbu beracem.
Iako je malo više, stablo je izuzetno cvrsto i elasticno, otporno na lom. Sam hibrid je otporan na poleganje u korenu.
Otpuštanje vlage iz zrna u jesen kod ovog hibrida je vrlo brzo i po ovoj osobini je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja.
Izuzetno je tolerantan na stresne uslove, bilo na sušu ili hladno vreme prilikom setve. Tolerantan je na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Može se gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Zbog arhitekture biljke i erektivnih gornjih listova preporucuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, odnosno veci broj biljaka po jedinici površine. Vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. Nece Vas izneveriti ni kada mu ne date mnogo, zbog izuzetno krupnog klipa i teškog zrna, lako nadoknadi propuste u agrotehnici. Proporucuje se za gajenje u svim podrucijma u Srbiji, od ravnicarskih pa do brdskih, sve do nadmorske visine od 800 metara.
Može se brati u jesen ranije od drugih hibrida, a po prinosu vrlo cesto premašuje hibride pune vegetacije. Ovo omogucuje raniju jesenju pripremu zemljišta.
Preporucena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.
Hibrid formira cilindrican, zdrav, klip sa 18 - 20 redova zrna. Zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip odlicno završava. Dobro je obuhvacen komušinom. Tanka kocanka omogucuje odlican randman zrna.
Elasticno i vrlo cvrsto stablo je otporno na lom i poleganje. Dubok korenov sistem doprinosi njegovoj otpornosti na poleganje u korenu.
Još jedan od naših hibrida kojeg karakteriše izvanredno brzo otpuštanje vlage iz zrna u momentu berbe. Ova osobina ga svrstava u red najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno i beracem za cuvanje u košu.
Ovaj novi hibrid dobro reaguje na optimalne doze dubrenja i intezivnu agrotehniku i zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti tada daje vrhunske prinose. Tolerantan je na sušu i na razlicite bolesti kukuruza. Adaptibilan hibrid pa se može gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Pogodan je za ravnicarske predele i recne doline. Preporucuje se za gajenje u svim kukuruznim podrucijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
Iako po dužini vegetacije pripada grupi srednje – kasnih hibrida, zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti cesto po prinosu premašuje hibride kasnije vegetacije.
Preporucena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.
Hibrid formira klip sa 18 - 20 redova zrna koji je po obliku cilindrican. Zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip je zdrav i odlicno završava. Dobro je obuhvacen komušinom. Visok randman zrna omogucava tanka kocanka.
Stablo kod ovog hibrida je tanko, ali elasticno i vrlo cvrsto. Otporan je na lom i poleganje u korenu zbog dubokog korenovog sistema koji mu osigurava tu otpornost.
Hibrid ima veliku i razgranatu metlicu koja proizvodi obilje polena. Zbog toga je tolerantan na visoke temperature u vreme oprašivanja pa je klip uglavnom odlicno ozrnjen.
Malo hibrida iz ove grupe zrenja može mu konkurisati po osobini brzog otpuštanja vlage iz zrna u momentu berbe. Po ovoj osobini je jedan od najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Uprkos toj njegovoj osobini pogodan je i za cuvanje u košu zbog klipa koji je zdrav i odlicno završava. Preporucuje se za berbu kombajnom za zrno i beracem za cuvanje u košu.
Na optimalne doze dubrenja dobro reaguje. Uz intezivnu agrotehniku daje vrhunske prinose zbog visokog genetskog potencijala rodnosti . Pogodan je za ravnicarske predele i recne doline. Preporucuje se za gajenje u svim kukuruznim podrucijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
Tolerantancija na sušu i na razlicite bolesti kukuruza je kod ovog hibrida je izražena. Preporucuje se za gajenje na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima.
Srednje – kasni hibrid koji zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti cesto po prinosu premašuje hibride pune vegetacije.
Preporucena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.
Klip je cilindricanog oblika, formira i do 20 redova zrna. Cesto je dužine i preko 25 - 26 cm. Karakteristicno za ovaj hibrid je da odlicno završava klip koji je zdrav i sa pravilnim redovima zrna. Zrno je žuti zuban, krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna. Kocanka je tanka.
Stablo je otporno na poleganje i lom. Vrlo je cvrsto i elasticno. Dubok korenov sistem mu omogucuje poboljšanu otporanost na poleganje u korenu. U zoni aktivnih listova posle oprašivanja (iznad klipa) ovaj hibrid ima 5-7 listova, što mu osigurava izuzetnu rodnost.
U jesen ga karakteriše vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna, pa je po ovoj osobini jedan od najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Malo hibrida iz ove FAO grupe zrenja može da mu parira po ovoj osobini. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, ali i za berbu beracem i cuvanje u košu. Troškovi za veštacko dosušivanje su kod ovog hibrida minimalni.
Tolerantnost na sušu i na razlicite ekonomski važne bolesti je kod ovog hibrida izražena.
Povoljno reaguje na optimalne i ravnomerne doze dubriva i intezivnu agrotehniku. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju ovaj hibrid ce Vam vratiti vrhunskim prinosom. U uslovima navodnjavanja mu nema premca. Adaptibilan hibrid, pa je preporuka da se gaji na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravnicarskim predelima i u recnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
Preporucena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.
Hibrid formira 16- 18 redova zrna u pravilnim redovima. Klip je cilindrican i gotovo svaki završava do samog vrha. Zrno je u tipu žutog zubana, zdravo, krupno i duboko. Klip je dobro obuhvacen komušinom. Randman zrna je visok.
Karakteristicno za ovaj hibrid je da je stablo cvrsto, elasticno i otporno na poleganje i lom pri velikim gustinama gajenja. Razgranat i dubok korenov sistem cini ga otpornim na poleganje u korenu.
Tolerantan je na hladnija zemljišta u prolece. Odlican rani porast cak i pri temperaturama zemljišta ispod 10°C.
Nema mnogo hibrida iz ove FAO grupe zrenja koji mogu da mu konkurišu po brzini otpuštanja vlage iz zrna u jesen. Po ovoj osobini može se svrstati medu najbolje u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, uz minimalne troškove za veštacko dosušivanje. Zbog zdravog klipa, koji odlicno završava, pogodan je za cuvanje u košu, odnosno za berbu beracem.
Tolerantan na stresne uslove i na razlicite ekonomski važne bolesti kukuruza. Plastican i prilagodljiv hibrid pa se može gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Preporucuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. U uslovima navodnjavanja pokazuje svoj visok genetski potencijal rodnosti i nema mu premca.
Najbolje rezultate postiže u ravnicarskim predelima i recnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
Preporucena gustina setve: 70 000 biljaka/hektaru (na 21,3 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 64 000.
Hibrid formira 20-22 reda zrna. Klip je izuzetno dugacak, cilindricanog oblika i zdrav, odlicno završava. Zrno je u tipu polu-tvrdunca, do zubana, sa karakteristicno žuto-narandžastom bojom u osnovi i staklasto, vrlo krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna zbog tanke kocanke.
Otporan na poleganje i lom stabla zbog masivanog korenovog sistema, koji mu omogucava dobru tolerantnost na ove loše osobine.
Specificna arhitektura biljke omogucuje nešto vecu gustinu setve za ovu FAO grupu zrenja, pa ovaj hibrid daje veliku biljnu masa, pogotovo u gušcoj setvi. To ga cini gotovo idealnim za siliranje i cesto u navodnjavanju na karbonatnom cernozemu i pri dobroj agrotehnici daje preko 70 t/ha silaže.
Njegovo zrno sadrži preko 12 % sirovih proteina, a u suvoj materiji dobijenoj iz cele biljke sa klipom taj procenat je preko 9 %. Sadržaj lignina je nizak, procenat suve materije je odlican i visok, što zajedno sa svim ostalim povoljnim parametrima daje silažu vrhunskog i izuzetnog kvaliteta.
Na prolece bi ga trebalo sejati cim se zemlja ugreje na 8 - 10°C, vec krajem marta, pocetkom aprila. Karakteriše ga tolerantnost na hladnija zemljišta. Pošto ima brz i dobar rani porast u prolece setva ovog hibrida trebala bi zapoceti pre drugih.
Tolerantancija na loše agroekološke uslove, sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena. Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlicno ozrnjen. Za svoju FAO grupu, dobro otpušta vlagu iz zrna.
Izuzetno dobro reaguje na optimalne i ravnomerne doze dubriva. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca, pogotovo u uslovima navodnjavanja. Ovaj hibrid ce Vam vratiti vrhunskim prinosom, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravnicarskim predelima i u dolinama reka uz adekvatnu agrotehniku.
Preporucena gustina setve: 65 000 biljaka/hektaru (na 22.5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 59 000.
Hibrid formira i do 22 reda zrna. Klip je valjkastog oblika, dugacak, sa pravilnim redovima. Izuzetno je krupan, lep i zdravog izgleda. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno, duboko i teško. Pogodan za berbu beracem i kombajnom.
Karakteristicni su uspravni, erektivni listovi u gornjem delu biljke.
Stablo je vrlo robusno, cvrsto i otporno na lom. Masivan korenov sistem mu omogucava tolerantnost na poleganje u stablu i korenu.
Dobar je za spravljanje silaže zbog velike biljne mase i robusne biljke i klipa. Ucešce klipa u silo masi je veci nego kod mnogih hibrida, pa je silaža je vrlo dobrog kvaliteta.
Karakteriše ga brz i dobar rani porast i zbog toga bi setva ovog hibrida trebala zapoceti cim se zemlja ugreje do 8 - 10°C, što je u uslovima Srbije cesto vec krajem marta, odnosno pocetkom aprila. Preporucuje se ranija setva, cim to dozvole vremenski uslovi.
Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlicno ozrnjen. I pored toga što je klip masivan i težak, lako se bere rucno.
Tolerancija na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena.
Odlicno reaguje na adekvatno dubrenje i navodnjavanje pa mu zbog njegovog visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca medu hibridima njegove dužine vegetacije. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i u razlicitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže na plodnim zemljištima u ravnicarskim predelima i u dolinama reka, uz adekvatnu agrotehniku.
Preporucena gustina setve: 62 500 biljaka/hektaru (na 23 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 58 000.
KALINA
SIBILA
AGM 5B13
ZITA
MURO
TITOS
IZABETA
DANDI
DUNA
BLAST
ZEROS
ZONA
RABINA
DIAN
svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document