U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Jecam :
Jecam (lat. Hordeum sativum) je rod jednogodišnjih biljaka iz porodice trava (Poaceae).

Deli se u tri vrste:
- dvoredni (Hordeum distichum), koji najcešce služi za proizvodnju piva
- višeredni (Hordeum polystichum i Hordeum vulgare);
- prelazni (Hordeum intermedium)

Jecam se smatra jednom od najstarijih žitarica u Evropi. Sejao se još u kamenom dobu, kultivisao u starom Egiptu, Mesopotamiji i podrucju evropskih sojenica. U Vavilonu se od njega pravila kaša i pivo, a u Starom veku je prženi jecam bio važna životna namirnica.

Jecam je žitarica koja uspeva u hladnijim krajevima.
Koristi se za proizvodnju hleba, slada, piva, kavovina, stocne hrane i dr.
Jecam se ubraja u najznacajnije ratarske biljke. Po površinama na kojim se gaji u svijetu, nalazi se na cetvrtom mjestu, iza pšenice, pirinca i kukuruza. Proizvodi od jecma (zrno, slama, cijela zelena biljka) koriste se za ishranu stoke, ljudi i u industrijskoj preradi. Jecam se koristi za ishranu stoke, kao koncentrovana ili kabasta (zelena biljka) stocna hrana. Velike kolicine proizvedenog zrna jecma služe kao sirovine za industrijsku preradu, prije svega u industriji skroba i alkohola. Medutim, proizvodnja slada i piva, najcešci je vid industrijske prerade jecma
Poseban znacaj jecma ogleda se u mogucnosti njegovog gajenja u vrlo razlicitim agroekološkim uslovima. On ima najširi areal gajenja od svih žita, zahvaljujuci postojanju jarih i ozimih formi, odnosno krmnih i pivskih.
Jecam spada u grupu pravih žita pa u toku vegetacije prolazi kroz odredene faze rastenja i razvica, kao i druga žita (klijanje, nicanje, bokorenje, vlatanje, klasanje, cvjetanje i oplodnja, nalivanje i sazrevanje zrna).
Tehnologija proizvodnje bazira se na opštim principima ratarenja, kao i na konkretnim biološkim osobinama biljne vrste. Prilagodena je prije svega klimi i zemljištu. Posljednjih godina, u okviru biljne vrste, sve više se govori o tehnologiji prilagodenoj sorti. Sorta je nosilac prinosa i kvaliteta zrna. Kod izbora sorte treba imati na umu konkretne agroekološke uslove, karakteristike zemljišta, klime i nivo agrotehnike.
Kao i kod drugih kultura idealne sorte nema. One se medusobno razlikuju i dopunjavaju jer su razliciti bioektipovi u pogledu dužine vegetacije i zahtjevima prema osnovnim vegetacionim ciniocima.
Potencijal za prinos ozimih sorti jecma je blizak potencijalu najprinosnijih ozimih sorti pšenice. Kod jarih sorti jecma potencijal za prinos zrna prevazilazi ostala strna žita.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document