U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Lancelot :
Lancelot

Aktivna materija    300 g/kg aminopiralid +

                                150 g/kg florasulam

Formulacija            Vododisperzivne granule WG

  Primen
Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantile i semenske pšenice i jecma u kolicini od 25-33 g/ha.

Lancelot je herbicid namenjen za primenu u žitaricama nakon nicanja (post-em), koji vrlo efikasno suzbija najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste.
Sadrži dve aktivne materije: novu piridin karboksilnu kiselinu – aminopiralid 300 g/kg i triazolopirimidinski herbicid – florasulam 150 g/kg.
Ogledi vršeni s radioaktivnim izotopom ugljenika C14 su potvrdili da se Lancelot, a posebno jedna od njegovih komponenti – aminopiralid, dobro krece u biljci dopiruci i do najudaljenijih delova korenskog sastava biljke, cime se postiže vrlo visok nivo suzbijanja korova sa dubokim i razgranatim korenom, poput palamide (Cirsium arvense).
Vreme primene:
U merkantilnoj pšenici i jecamu u fazi od pocetka bokorenja do pojave drugog kolenca, a kada su korovi u fazi 1-3 lista.
U semenskoj pšenici do faze drugog kolenca, a kada su korovi u fazi 2-6 listova.
U slucaju preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i jecam.
Usevi:
merkantilna i semenska pšenica i merkantilni jecam
Spektar delovanja:
Jednogodišnji širokolisni korovi:
gorocvet zeciji (Adonis aestivalis), volovski jezik (Anchusa
officinalis), kukolj (Agrostemma githago), tarcužak obicni (Capsella
bursa-pastoris), ticinac poljski (Cerastivum arvense), žavornjak
obicni (Consolida regalis), brocika lepuša (Gallium aparinae), divlja
salata (Lactuca seriola), bulka obicna (Papaver rhoeas), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obicna (Stellaria media),
mišjakinja dugolisna (Stellaria graminea), krasolika (Stenactis
annua), kravlja stisnuša (Thlaspi arvensis), kamilica (Matricaria
inodora), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), ljutic njivski
(Ranunculus arvensis), dimnjaca obicna (Fumaria officinalis),
mrtva kopriva (Lamium purpureum), grahorica obicna (Vicia
sativa), poljska ljubicica (Viola arvensis), dvornik pticji (Polygonum
aviculare), pepeljuga obicna (Chenopodium album)
Višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense), grahorica obicna (Vicia sativa),
divlja mrkva (Daucus carota), žavornjak obicni (Consolida regalis),
popanac (Convolvulus arvensis)
Kolicina primene:  25 – 33 g/ha


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document